Privacy policy

PRIVACYSTATEMENT BRIGHTSTONE GROUP B.V.

BrightStone Group B.V. neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Wie zijn wij ?

BrightStone Group B.V. is een consultancy en projectorganisatie en ondersteunt het senior management van ondernemingen bij vraagstukken binnen de domeinen Finance, Risk, Audit en Compliance. BrightStone Group B.V. verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om jou te helpen in contact te komen met potentiële opdrachtgevers, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere opdrachten (“Dienstverlening”).

BrightStone Group B.V. is gevestigd te Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59003154

BrightStone Group B.V.
Reactorweg 301
3542 AD UTRECHT
Telefoon: +31 (0)85 0716303
Mail: info@brightstonegroup.nl
www.brightstonegroup.nl

Wanneer is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle gegevens die BrightStone Group B.V. verzamelt en verwerkt van kandidaten, sollicitanten, opdrachtgevers, medewerkers en gebruikers van haar website, apps en andere diensten.

Wat zijn Persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en zal vanaf dan actief worden gehandhaafd. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een individu. Het zijn alle gegevens die van invloed kunnen zijn op de manier waarop individuen in het maatschappelijke verkeer worden beoordeeld of behandeld. Het gebruik van persoonsgegevens is gebonden aan wettelijke grenzen.

Er zijn vele soorten Persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn Persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere Persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Welke informatie wordt door BrightStone Group B.V. verzameld en verwerkt?

Om gebruik te kunnen maken van de diensten BrightStone Group B.V. worden persoonlijke gegevens opgeslagen en verwerkt. De persoonlijke gegevens die BrightStone Group B.V. opslaat en verwerkt, zijn verkregen van de persoon via bijvoorbeeld een cv, een persoonlijk gesprek, of zijn vastgelegd in een contract met BrightStone Group B.V. Een cv kan direct ontvangen zijn, maar kan ook indirect verkregen zijn via bijvoorbeeld Linkedin. Bij zowel het direct als indirect ontvangen van persoonsgegevens, vraagt BrightStone Group B.V. expliciet om je toestemming voor het verwerken en het bewaren van je Persoonsgegevens. Naast het uitvoeren van onze diensten hebben we deze gegevens nodig om jouw overeenkomst met BrightStone Group B.V. af te sluiten, te administreren en kunnen uitvoeren.

Automatisch gegenereerde informatie

BrightStone Group B.V. verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie. Bijvoorbeeld over jouw surfgedrag tijdens het gebruik van onze website en diensten. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en “cookies”. Voor zover wij deze informatie gebruiken, is het altijd geanonimiseerd.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij ze?

Bij het bezoeken van onze website maken wij gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de helpfunctie van je browser raadplegen.

Onze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor welke doeleinden zal BrightStone Group B.V. gegevens over jou gebruiken?

BrightStone Group B.V. zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze diensten aan je te verlenen met jouw specifieke toestemming. Hieronder valt bijvoorbeeld het voorleggen van Cv’s van kandidaten bij onze opdrachtgevers.
 • Om een overeenkomst af te sluiten, te administreren en uit te voeren en daarmee onze diensten aan je te verlenen;
 • Om informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten en evenementen van BrightStone Groep B.V. via bijvoorbeeld nieuwsbrieven;
 • Om contact met je te onderhouden en jouw vragen te kunnen beantwoorden;
 • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en data te beveiligen;
 • Om je informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

BrightStone Group B.V. gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en diensten. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt, maar zullen altijd volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).

Toestemming verwerken Persoonsgegevens

Voor de verwerking van je Persoonsgegevens door BrightStone Group B.V. zal je expliciet toestemming (consent) geven. In artikel 4 lid 11 AVG is dit recht als volgt omschreven:

“toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal BrightStone Group B.V. jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). BrightStone Group B.V. kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten aan jou en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan BrightStone Group B.V. jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je jouw gegevens hebt verstrekt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heb je recht om een beroep te doen op onderstaande verzoeken met betrekking tot jouw Persoonsgegevens:

 • Het recht op data portabiliteit. Het recht om Persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op inzage. Het recht om jouw Persoonsgegevens die wij verwerken in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om jouw Persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht op informatie en de manier waarop BrightStone Group B.V. jouw Persoonsgegevens verwerkt. Deze informatie vindt je in dit Privacy Statement.

Verzoeken om jouw privacy rechten uit te voeren zoals hierboven beschreven kun je schriftelijk indienen door een e-mail te sturen naar info@brightstonegroup.nl

Op welke wijze beschermt BrightStone Group B.V. jouw Persoonsgegevens?

 • BrightStone Group B.V. zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken conform de AVG wetgeving beschermen.
 • Bij het beveiligd uploaden van jouw gegevens via onze website stellen wij als vereiste dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
 • BrightStone Group B.V. zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • BrightStone Group B.V. zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Doorgifte binnen de EU

Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Dat komt omdat alle EU-lidstaten hun wetgeving hebben aangepast aan de Europese privacyrichtlijn. De EU is daarom één rechtsgebied bij de bescherming van Persoonsgegevens. De organisatie in het buitenland moet alleen voldoen aan de algemene eisen uit AVG wetgeving.

Doorgifte buiten de EU

Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Statement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurt een dergelijke doorgifte alleen als dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of door de Europese Unie is aangewezen als veilig. Derde landen zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER).

Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van BrightStone Group B.V. worden overgedragen aan een derde partij of dat BrightStone Group B.V. fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw Persoonsgegevens worden overgedragen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

BrightStone Group B.V. evalueert en volgt de ontwikkelingen relevant voor haar privacy beleid regelmatig. Daarom kan dit Privacy Statement wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website.

Heb je vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kun je een e-mail sturen aan info@brightstonegroup.nl